Projekty

Projekt z programu:

Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021


„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, ​​​​​​​konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

​​​​​​​

Nazwa Beneficjenta:

Fabryka Maszyn METROL Sp. z o.o. 

(dawniej P.P.H.U. METROL Tomasz Grzeszczyk) 26-700 Zwoleń, ul. Kochanowskiego 100


Tytuł projektu: „Wdrożenie niskoodpadowej i zautomatyzowanej technologii spawania detali metalowych”

Krótki opis projektu:

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 307 527,72 mln euro otrzymanego od Norwegii.

Celem projektu jest wdrożenie niskoodpadowej i zautomatyzowanej technologii spawania detali metalowych, która pozwoli zaoferować produkty o wyższej jakości a jednocześnie będzie charakteryzować się ponadprzeciętnym pozytywnym wpływem na środowisko naturalne. Cel osiągniemy poprzez wprowadzenie zmian technologicznych w procesie spawania, które będą polegać m.in. na zastosowaniu autorskiej konstrukcji zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, pracującego w oparciu wygracowany w pracach B+R o unikalny algorytm spawania i w systemie podgrzewania spajanych elementów.

ZAKRES PROJEKTU

Zakres projektu obejmuje budowę hali produkcyjnej, w której zostanie zainstalowane zautomatyzowane stanowisko spawalnicze wraz z systemem podgrzewania detali. Projekt obejmuje także zakup instalacji PV, która pozwoli zasilić nowy proces technologiczny.


EFEKTY REALIZACJI

Osiągniemy następujące efekty realizacji projektu:

1. Zmniejszymy liczbę odpadów o ok. 77,6%,

2. Zredukujemy zużycie energii elektrycznej o ok. 24,8%,

3. Wykorzystamy ok. 43 MWh energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej,

4. Zmniejszymy emisję CO2 o ok. 58,4%,

5. Nawiążemy współpracę z Jednostką naukową,

6. Zwiększymy obroty i zyski naszego przedsiębiorstwa, poprzez nawiązanie nowych relacji biznesowych,

7. Zwiększymy poziom zatrudnienia


Postęp wdrażania: zakończone budowa hali, dostawa środków trwałych, w trakcie realizacja usługi.

Numer Umowy: UWP-NORW.19.01.01-06-0002/20-00

Całkowite koszty realizacji Projektu: 3 616 077,00 PLN

Wartość dofinansowania: 307 527,72 Euro

Program operacyjny: NORW.00.00.00

Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Działanie: 19.1 Nowe produkty i inwestycje

Poddziałanie: 19.1.1 Technologie Przyjazne Środowisku – Green growth

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Priorytety na ten okres to:

  • 1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
  • 2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  • 3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  • 4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  • 5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

https://eeagrants.org/

​​​​​​​

Project from the programme:

Norwegian Financial Mechanism for 2014-2021"We work together for a greencompetitive and conducive to integration Europe""

Beneficiary's name: Fabryka Maszyn METROL Sp. z o.o.

(formerly P.P.H.U. METROL Tomasz Grzeszczyk) 26-700 Zwoleń, 100 Kochanowskiego Street


Project title:  "Implementation of low-waste and automated welding technology for metal components"

Brief description of the project:

The project benefits from a grant of €307,527.72 million received from Norway.

The aim of the project is to implement a low-waste and automated technology for welding metal items, which will allow to offer products of higher quality and at the same time will be characterized by an above-average positive impact on the natural environment. We will achieve this goal by introducing technological changes in the welding process, which will involve the following: the use of an original design of a robotic welding station, operating on the basis of a unique welding algorithm and in a heating system for welded elements.

SCOPE OF PROJECT

The scope of the project includes the construction of a production hall in which an automated robotic  welding station with a workpiece heating system will be installed. The project also includes the purchase of a PV installation that will power the new technological process.


EFFECTS OF IMPLEMENTATION

We will achieve the following effects of the project:

1. We will reduce the amount of waste by approx. 77.6%,

2. We will reduce electricity consumption by approx. 24.8%,

3. We will use approx. 43 MWh of electricity from the photovoltaic installation,

4. We will reduce CO2 emissions by approx. 58.4%,

5. We will establish cooperation with a research unit,

6. We will increase the turnover and profits of our company by establishing new business relationships,

7. We will increase the level of employment


Implementation progress: completed construction of the hall, delivery of fixed assets, service in progress.

Contract number: UWP-NORW.19.01.01-06-0002/20-00

Total costs of the Project: PLN 3,616,077.00

Co-financing value: EUR 307,527.72

Operational Program: NORW.00.00.00

Priority axis 19 Norwegian Financial Mechanism 2014-2021

Measure: 19.1 New products and investments

Sub-measure: 19.1.1 Environmentally Friendly Technologies – Green growth

The EEA and Norway Grants represent Norway's contribution to a green, competitive and inclusive Europe. Within the framework of the EEA and Norway Grants, Norway contributes to reducing social and economic inequalities and strengthening bilateral relations with beneficiary countries from Central and Southern Europe and the Baltic Sea area. Norway cooperates closely with the EU under the Agreement on the European Economic Area (EEA).

The priorities for this period are:

1.  innovation, research, education, competitiveness and decent work;

2.  social inclusion, youth employment and poverty reduction;

3.  environment, energy, climate change and low-carbon economy;

4.  culture, civil society, good governance and fundamental rights;

5.  Justice and Home Affairs.

https://eeagrants.org/