Projekty

Projekt z programu:

Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021

 

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Nazwa Beneficjenta:

Fabryka Maszyn METROL Sp. z o.o. 

(dawniej P.P.H.U. METROL Tomasz Grzeszczyk) 26-700 Zwoleń, ul. Kochanowskiego 100

 

Tytuł projektu: „Wdrożenie niskoodpadowej i zautomatyzowanej technologii spawania detali metalowych”

Krótki opis projektu:

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 307 527,72 mln euro otrzymanego od Norwegii.

Celem projektu jest wdrożenie niskoodpadowej i zautomatyzowanej technologii spawania detali metalowych, która pozwoli zaoferować produkty o wyższej jakości a jednocześnie będzie charakteryzować się ponadprzeciętnym pozytywnym wpływem na środowisko naturalne. Cel osiągniemy poprzez wprowadzenie zmian technologicznych w procesie spawania, które będą polegać m.in. na zastosowaniu autorskiej konstrukcji zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, pracującego w oparciu wygracowany w pracach B+R o unikalny algorytm spawania i w systemie podgrzewania spajanych elementów.

ZAKRES PROJEKTU

Zakres projektu obejmuje budowę hali produkcyjnej, w której zostanie zainstalowane zautomatyzowane stanowisko spawalnicze wraz z systemem podgrzewania detali. Projekt obejmuje także zakup instalacji PV, która pozwoli zasilić nowy proces technologiczny.

 

EFEKTY REALIZACJI

Osiągniemy następujące efekty realizacji projektu:

1. Zmniejszymy liczbę odpadów o ok. 77,6%,

2. Zredukujemy zużycie energii elektrycznej o ok. 24,8%,

3. Wykorzystamy ok. 43 MWh energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej,

4. Zmniejszymy emisję CO2 o ok. 58,4%,

5. Nawiążemy współpracę z Jednostką naukową,

6. Zwiększymy obroty i zyski naszego przedsiębiorstwa, poprzez nawiązanie nowych relacji biznesowych,

7. Zwiększymy poziom zatrudnienia

 

Postęp wdrażania: zakończone budowa hali, dostawa środków trwałych, w trakcie realizacja usługi.

Numer Umowy: UWP-NORW.19.01.01-06-0002/20-00

Całkowite koszty realizacji Projektu: 3 616 077,00 PLN

Wartość dofinansowania: 307 527,72 Euro

Program operacyjny: NORW.00.00.00

Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Działanie: 19.1 Nowe produkty i inwestycje

Poddziałanie: 19.1.1 Technologie Przyjazne Środowisku – Green growth

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Priorytety na ten okres to:

  • 1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
  • 2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  • 3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  • 4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  • 5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

https://eeagrants.org/